sriguru.org.in
శ్రీ లలితా చాలీసా: lalitha chalisa in telugu :

శ్రీ లలితా చాలీసా: lalitha chalisa in telugu :

లలితామాతాశంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా
శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం ||1||

హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదుల అవతారం
చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతార ||2||

పద్మరేకుల కాంతులలో బాలత్రిపురసుందరిగా
హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవైవచ్చితివి ||3||

శ్వేత వస్త్రముధరించి అక్షరమాలను పట్టుకొని
భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞాన జ్యోతిని నింపితివి ||4||

నిత్యాన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ
ఆదిభిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాత్‌పరమేశ్వరుడు ||5||

కదంబవన సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కళత్రముగా
కామితార్ధ ప్రదాయినిగా కంచి కామాక్షివైనావు ||6||

శ్రీ చక్రరాజనిలయినిగా శ్రీమత్‌ త్రిపురసుందరిగా
సిరిసంపదలు ఇవ్వామ్మా శ్రీ మహాలక్ష్మిగా రావమ్మా ||7||

మణిద్వీపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారముతో
మహిషాసురుని చంపితిని ముల్లొకాలను ఏలితివి ||8||

పసిడి వన్నెల కాంతులతో పట్టువస్త్రపుధారణలో
పారిజాతపు మాలలలో పార్వతిదేవిగ వచ్చితివి ||9||

రక్తవస్త్రము ధరియించి రణరంగమున ప్రవేశించి
రక్తబీజుని హతమార్చి రమ్యకపర్ధినివైనావు ||10||

కార్తికేయునికి మాతవుగా కాత్యాయనిగా కరుణించి
కలియుగమంతా కాపాడ కనకదుర్గవై వెలిసితివి ||11||

రామలింగేశ్వరురాణివిగా రవికులసోముని రమణివిగా
రమావాణీ సేవితగా రాజరాజేశ్వరివైనావు ||12||

ఖడ్గం, శూలం ధరియించి పా్శుపతాస్త్రము చెబూని
శుంభనిశంభుల దునియాడి వచ్చింది శ్రీ శ్యామలగా ||13||

మహామంత్రాది దేవతగా లలితాత్రిపురసుందరిగా
దారిద్ర్యబాధలు తొలగించి మహదానందము కలిగించె ||14||

ఆర్తత్రాణపరాయణవే అద్వైతామృతవర్షిణివే
ఆదిశంకర పూజితవే అవర్ణాదేవి రావమ్మా ||15||

విష్ణు పాదమున జనియించి గంగావతారము ఎత్తితివి
భాగీరధుడు నినుకొలువ భూలోకానికి వచ్చితివి ||లలితా||
||16||

ఆశుతోషుని మెప్పించి అర్ధశరీరం దాల్చితివి
ఆది ప్రకృతి రూపిణిగా దర్శ్నమిచ్చెను జగదంబ ||17||

దక్షుని ఇంట జనియించి సతీదేవిగా చాలించి
అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చెను జగదాంబ ||18||

శంఖుచక్రము ధరియించి రాక్షససణారము చేసి
లోకరక్షణ చేశావు భక్తుల మదిలో నిలిచావు ||19||

పరాభటారిక దే్వతగా పరమశాంత స్వరూణిగా
చిరునవ్వులను చిందిస్తూ చెరుకుగడను ధరియించితివి ||20||

పంచదశాక్షరి మంత్రాధితగా పరమేశ్వర పరమేశ్వరితో
ప్రమధగణములు కొలువుండు కైలాసంబే పులకించే ||21||

సురులు, అసురులు అందరును శిరసును వంచి మ్రొక్కగా
మాణిక్యాలకాంతులతో నీ పాదములు మెరసినవి ||22||

మూలాధార చక్రములో యోగినులకు ఆధీశ్వరియై
అంకుశాయుధధారిణిగా బాసిల్లును శ్రీ జగదాంబ ||23||

సర్వదేవతల శక్తులచే సత్యస్వరూపిణిగా రూపొంది
శంఖనాదము చేసితివి సింహవాహిణిగా రూపొంది            ||24||

మహామేరుపు నిలయనివి మందార కుసుమమాలలతో
మునులందరు నినుకొలవంగ మోక్షమార్గము చూపితివి   ||25||

చిదంబరేశ్వరి నీలీల చిద్విలాసమే నీ సృష్టి
చిద్రూపీ పరదేవతగా చిరునవ్వులను చిందించె                ||26||

అంబాశాంభవి అవతారం అమృతపానం నీ నామం
అధ్బుతమైనది నీ మహిమ అతి సుందరము నీ రూపం     ||27||

అమ్మలగన్న అమ్మవుగా ముగురమ్మలకు మూలముగా
జ్ఞాన ప్రసూనారావమ్మా జ్ఞానము నదరికివ్వమ్మా               ||28||

నిష్ఠతో నిన్నె కొలచెదము నీ పూజలనే చేసెదము
కష్టములన్నీ కడతేర్చి కనికరముతో మమ్ముకాపాడు       ||29||

రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రార్ధింప
అభయహస్తము చూపితివి అవతారములు దాల్చితివి      ||30||

అరుణారుణపు కాంతులలో అగ్నివర్ణపు జ్వాలలలో
అసురుల నందరి దునుమాడి అపరాజితవై వచ్చితివి        ||31||

గిరిరాజునికి పుత్రికగా నందనందుని సోదరిగా
భూలోకానికి వచ్చితివి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చితివి              ||32||

పరమేశ్వరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికి మాతవుగా
అందరి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివి               ||33||

కరుణించవమ్మా లలితమ్మా కాపాడమ్మా దుర్గమ్మా
దరిశనమియ్యగ రావమ్మా భక్తుల కష్టం తీర్చమ్మా             ||34||

ఏ విధముగ నినుకొలిచినను ఏ పేరున నిను పిలిచినను
మాతృహృదయవై దయచూపు కరుణమూర్తిగ కాపాడు        ||35||

మల్లెలు తెచ్చితిమి మనసు నీకే ఇచ్చితిమి
మగువలంతా చేరితిమి నీ పారాయణము చేసితిమి              ||36||

త్రిమాతృరూపా లలితమ్మా సృష్టి స్ధితి లయకారిణివి
నీ నామములు ఎన్నెన్నో లెక్కించుట మాతరమవునా         ||37||

ఆశ్రితులందరు రారండి అమ్మ రూపము చూడండి
అమ్మకు నీరాజనమిచ్చి అమ్మ దీవెన పొందుదము               ||38||

సదాచార సంపన్నవుగా సామగానప్రియలోలినివి
సదాశివ కుటుంబినివి సౌభాగ్యమిచ్చే దేవతపు                     ||39||

మంగళ గౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి
మహాదేవికి మనసంతా మంగళహారతులిద్దాము. ||లలితా||    ||40||

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *